"The future belongs to those who prepare for it today" Malcom X

Modern management advies

Onze management advisering sluit aan op de hedendaagse problematieken, uitdagingen en adviesbehoeftes van directie en management van organisaties in een snel en continue veranderende omgeving (zie visie). Modern management advies is voor ons het samen uitvoeren van een maatwerk adviestraject op basis van echte behoefte en toegevoegde waarde. Waarbij wij steeds meer een begeleidende of coachende rol vervullen en niet de expert gaan uithangen. Modern management advies gaat over de vraag die continue gesteld moet worden: "doen wij de juiste dingen en doen wij de dingen juist?" De mogelijke antwoorden op deze vragen zijn gelegen in: 

  • Hebben van inzicht in externe trends & ontwikkelingen voor organisatie
  • Definiëren en monitoren van gedrags-, groei- & prestatie indicatoren
  • Evalueren en (her)inrichten van de in- & externe governance
  • Goed voorbereid zijn op een calamiteit of crisissituatie 
  • Verdergaand samenwerken en communiceren met kritische stakeholders
  • Managen van kansen & risico's voor de organisatie 
  • Ontwikkelen van een toekomst bestendige organisatiecultuur
  • Kansen- & risicogestuurd plannen en uitvoeren van integrale audits 
  • Kansen & risicogebaseerd (her)inrichten en/of integreren van managementsystemen
  • Hebben van projectmanagers en managers projectbeheersing

Zijn bovenstaande thema's mogelijke onderwerp van gesprek in uw organisatie? Spreekt onze organisatie en visie & missie u aan? Klik op onderstaande groene button en bekijk onze gezamenlijke aanpak op maat. Hopelijk spreekt het u aan en gaan we iets voor elkaar betekenen in de toekomst.

Bekijk aanpak op maat

Cases

Nederlandse Transplantatie Stichting

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) in Delft is een cruciale spil in de keten van donorzorg in Nederland en Europa. NTS heeft ons begin 2016 ngehuurd voor het verbeteren van de in- & externe governance en het opzetten & implementeren van de nieuwe ISO-norm voor kwaliteitsmanagement (ISO 9001:2015). Onze rol was het begeleiden en coachen van de kwaliteitsafdeling, de bestuurder, het MT en het midden management.

De opdracht is uitgevoerd in de periode van 1 januari t/m juli 2016 voor gemiddeld een dag in de week. Bij het realiseren van de adviesopdracht hebben wij zo veel mogelijk gebruik gemaakt van aanwezige documenten, systemen, kennis, inzichten en gestarte initiatieven in de organisatie. Als concreet resultaat hebben we opgeleverd een enthousiaste, bewuste en trots bestuur en MT. Daarnaast zijn concreet opgeleverd een stakeholderanalyse, contextanalyse, organisatie breed kansen & risicoprofiel, opgeleide pool aan interne auditors, risicogestuurde procesbeschrijvingen inclusief een zelfbeoordeling van de risicobeheersing van de primaire en ondersteunende processen van NTS.  

De NTS heeft in oktober 2016 met vlag en wimpel als een van de eerste overheidsinstanties het nieuwe ISO 9001:2015 behaald. Binnenkort verwachten wij een publicatie van dit adviestraject in een overheidstijdschrift.

Actemium (VINCI)

Actemium is een netwerk van 300 business units (bu's) in 38 landen over de wereld en maakt onderdeel uit van Vinci Energies. Actemium houdt zich bezig met advisering, engineering, realisatie, inbedrijfstelling en onderhoud van industriële processen (Mars, Campina Melkunie, Heineken, VdL e.d.).

Door de hoofddirectie van de Nederlandse Perimeter (8 bu's) zijn wij in 2015 gevraagd om hun te begeleiden op het gebied van het ombouwen van het bestaande kwaliteitmanagementsysteem naar een meer integraal risk & opportunity based managementsysteem. Randvoorwaarde was dat dit aan moest sluiten bij de nieuw gelanceerde corporate governance code van Vinci Energies en weer certificeerbaar moest zijn voor de ISO 9001:2015.

Wij zijn in dit adviestraject van een half jaar heel nauw opgetrokken met de kwaliteitsmanager, de directie in Nederland en de locale directeuren van de bu's. De producten die zijn opgeleverd betreffen een uitgebreide context- & stakeholderanalyse, de organisatiebreed kansen & risicoprofiel (incl. acties), opgeleide interne auditoren in risk-based auditen en getrainde projectleiders in het nieuwe risicodenken.

Bovenstaande inspanningen hebben bijgedragen aan de certificering van Actemium voor de nieuwe ISO 9001:2015 als een van de eerste in de branche. 

Is er een match, of heeft u een vraag voor ons?

Neem vandaag nog contact op om persoonlijk kennis met elkaar te maken en vrijblijvend van gedachten te wisselen over uw behoefte aan modern managementadvies of een inspirerende training op maat.

neem contact op