Manage het heden en creëer de toekomst!

Neem binnen de context en governance van uw organisatie zelf de regie over de kansen & risico’s . Wij nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website en horen graag wanneer we iets voor elkaar kunnen betekenen.

meer informatie

Over Ons

Beste bezoeker,

Welkom op onze website. Graag stel ik ons in vogelvlucht aan u voor. Wij zijn GoRisk en adviseren, trainen en coachen (non)profit organisaties bij het beheersen van de huidige prestaties en het optimaliseren en innoveren van toekomstige prestaties en groei. Wij zijn een netwerkorganisatie van vaste en flexibele professionele adviseurs, trainers en coaches. 

Primair wordt GoRisk gevraagd om organisatie te begeleiden bij het managen van en wendbaar inspelen op de risico's & kansen van organisaties. Hierbij rekening houdende met de behoeftes & invloeden van diverse stakeholders en de continue veranderende in- & externe context van elke organisatie. Ons credo is: "Manage het heden en creëer de toekomst!"

Graag nodigen wij u uit om verder te kijken op onze website. Wij zijn benieuwd of u zich kunt vinden in de zeven quotes op onze website? Als er een match is of wanneer u een vraag heeft dan horen wij dat natuurlijk graag. Met vriendelijke groeten,

ing. Edwin Martherus MSc

lees verder

Onze diensten

BUSINESS INTELLIGENCE PRESTATIEMANAGEMENT CORPORATE GOVERNANCE CRISISMANAGEMENT STAKEHOLDER COMMUNICATIE KANSEN- & RISICOMANAGEMENT CULTUURVERANDERING RISK-BASED AUDITEN MANAGEMENTSYSTEMEN PROJECTMANAGEMENT
"In the end we only regret the chances we didn’t take" Lewis Carroll

Management advies– Echte behoefte?

Wij zien een duidelijke trend dat organisaties steeds vaker een externe professionele dienstverlener tijdelijk inhuren. Dit mede door de snelle veranderingen en ontwikkelingen in de in- & externe context van de organisatie (zie Visie). Het ontbreekt organisaties vaak aan benodigde specifieke inzichten, deskundigheid, ervaring of gewoon tijd. Daarnaast verdiend elke directie of het management op z'n tijd toch een moderne, frisse en/of kritische blik van een onafhankelijke professional?

Uit onderzoek blijkt dat het voor veel directies en managers een hele uitdaging is om helder te krijgen wat de echte adviesbehoefte is. Het zelf vertalen van deze behoefte naar een heldere en specifieke adviesvraag is niet altijd even makkelijk. Het vinden van de juiste professional die hierop aansluit en waarmee het klikt is ook niet zo eenvoudig. Dit leidt in de praktijk te vaak tot geleverde diensten die onvoldoende aansluiten bij "de vraag achter de vraag", onnodig hoge kosten en ontevreden partijen. 

GoRisk houdt zich bezig in het algemeen bezig met managementvraagstukken op het gebied van het managen van het heden en het creëren van de toekomst (zie Over ons). Dit vanuit een proces begeleidende & coachende rol op het gebied van governance en kansen & risicomanagement in brede zin. Door onze klanten worden wij gezien als een moderne  professionele dienstverlener.

lees verder

Onze adviezen!

 • Enterprise & operational risk management 
 • Corporate governance
 • Compliance management
 • Performance & quality management
 • Business continuity management 
 • Stakeholder management 

 

Uw wensen?

 • Future proof en wendbaar maken van uw organisatie
 • Optimaal creëren van kansen & managen risico's
 • Wederzijds vertrouwen en goede discussies
 • Heldere verantwoordelijkheden en commitment
 • Pragmatisch resultaatgericht denken en werken
 • Luisteren naar en aansluiten op echte behoefte 

Cases

Nederlandse Transplantatie Stichting

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) in Delft is een cruciale spil in de keten van donorzorg in Nederland en Europa. NTS heeft ons begin 2016 ngehuurd voor het verbeteren van de in- & externe governance en het opzetten & implementeren van de nieuwe ISO-norm voor kwaliteitsmanagement (ISO 9001:2015). Onze rol was het begeleiden en coachen van de kwaliteitsafdeling, de bestuurder, het MT en het midden management.

De opdracht is uitgevoerd in de periode van 1 januari t/m juli 2016 voor gemiddeld een dag in de week. Bij het realiseren van de adviesopdracht hebben wij zo veel mogelijk gebruik gemaakt van aanwezige documenten, systemen, kennis, inzichten en gestarte initiatieven in de organisatie. Als concreet resultaat hebben we opgeleverd een enthousiaste, bewuste en trots bestuur en MT. Daarnaast zijn concreet opgeleverd een stakeholderanalyse, contextanalyse, organisatie breed kansen & risicoprofiel, opgeleide pool aan interne auditors, risicogestuurde procesbeschrijvingen inclusief een zelfbeoordeling van de risicobeheersing van de primaire en ondersteunende processen van NTS.  

De NTS heeft in oktober 2016 met vlag en wimpel als een van de eerste overheidsinstanties het nieuwe ISO 9001:2015 behaald. Binnenkort verwachten wij een publicatie van dit adviestraject in een overheidstijdschrift.

Actemium (VINCI)

Actemium is een netwerk van 300 business units (bu's) in 38 landen over de wereld en maakt onderdeel uit van Vinci Energies. Actemium houdt zich bezig met advisering, engineering, realisatie, inbedrijfstelling en onderhoud van industriële processen (Mars, Campina Melkunie, Heineken, VdL e.d.).

Door de hoofddirectie van de Nederlandse Perimeter (8 bu's) zijn wij in 2015 gevraagd om hun te begeleiden op het gebied van het ombouwen van het bestaande kwaliteitmanagementsysteem naar een meer integraal risk & opportunity based managementsysteem. Randvoorwaarde was dat dit aan moest sluiten bij de nieuw gelanceerde corporate governance code van Vinci Energies en weer certificeerbaar moest zijn voor de ISO 9001:2015.

Wij zijn in dit adviestraject van een half jaar heel nauw opgetrokken met de kwaliteitsmanager, de directie in Nederland en de locale directeuren van de bu's. De producten die zijn opgeleverd betreffen een uitgebreide context- & stakeholderanalyse, de organisatiebreed kansen & risicoprofiel (incl. acties), opgeleide interne auditoren in risk-based auditen en getrainde projectleiders in het nieuwe risicodenken.

Bovenstaande inspanningen hebben bijgedragen aan de certificering van Actemium voor de nieuwe ISO 9001:2015 als een van de eerste in de branche. 

"If we don’t get lost, we’ll never find a new route" Joan Littlewood

Management training - Duurzame ontwikkeling

Wij zien een duidelijke trend dat bedrijven onafhankelijk willen zijn van een externe professional. Steeds vaker willen bedrijven zelf de kennis en vaardigheden in huis hebben. Dit om zelf beter om te kunnen gaan met de betekenis van snelle veranderingen en ontwikkelingen in de in- & externe context en de impact ervan op de eigen organisaties.  Alleen door het bewustmaken, motiveren en trainen van directie, management en specialisten krijgen we een duurzame toekomst bestendige organisatie(cultuur).

Nu is er op de markt een enorm aanbod aan opleidingen en trainingen op het gebied van bijvoorbeeld governance, risks en compliance. De vraag is in welke mate dit externe aanbod aansluit op de echte trainingsbehoefte van de organisatie en de leerdoelen van de directie, het management of specialisten. Daarnaast is het als buitenstaander niet altijd eenvoudig om uit het enorme aanbod de juiste opleiding of training te selecteren. 

GoRisk organiseert in-company opleidingen en trainingen op maat. Dit zowel op het overdragen van inhoudelijke kennis voor het adequaat managen van het heden en het creëren van de toekomst van de organisatie als op het gebied van vaardigheden, competenties en gewenst gedrag. Het grote voordeel van in-company is de eenduidige benadering, het spreken van dezelfde taal, lagere kosten en het direct kunnen toepassen van het geleerde in de eigen praktijk. Door onze klanten worden wij gezien als inspirerend en deskundig trainingsbureau.

lees verder

Onze trainingen!

 • Risk management
 • Corporate governance
 • Risk-based auditen
 • Quality management
 • Business continuity management 
 • Stakeholder management 

Uw wensen?

 • Voor zowel directie, management als specialisten
 • Training in-company verzorgen
 • Geinspireerd raken door trainers uit de praktijk
 • Maatwerk op basis van behoefte en leerdoelen 
 • Geleerde direct toepasbaar in de eigen praktijk
 • Kennisoverdracht door samen te doen

Cases

Koninklijke NEN

Voor Koninklijke NEN in Delft ontwikkelt normen en richtlijnen op het gebied van o.a. managementsystemen en ontwikkelt publicaties, opleidingen, trainingen en workshops ter ondersteuning van de implementatie ervan aan. Sinds 2009 huurt NEN ons in voor tegenwoordig een zestal verschillende trainingen en workshops (van 1 tot 6 dagen). In 2016 betrof dit meer dan 20 trainingen en workshops. De trainingen en workshops gaan over het nieuwe risicodenken binnen kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001), risicomanagement in de praktijk (ISO 31000), project risicomanagement, risicomanagement methode & technieken en risk-based auditing (ISO 19011). Ook hebben wij gesproken op een aantal NEN-congressen of seminars, nemen wij deel als expert aan NEN-normcommissies en zijn er een aantal artikelen van onze hand verschenen. De tevredenheid van zowel NEN als de deelnemers (NPS) is zeer hoog te noemen. 

Medical Laboratory Services

Medical Laboratory Services (MLS) is het grootste laboratorium op Curacao. Eind 2015 heeft MLS ons ingeschakeld voor een vierdaagse in-company training voor staf- en laboratorium medewerkers (10 personen) op het gebied van het invoeren van risicogestuurd kwaliteitsmanagement en het risicogebaseerd kunnen plannen & uitvoeren van interne audits.

Voor het directie- & managementteam (5 personen) zelf hebben wij een aantal workshops mogen verzorgen op het gebied van context- & stakeholderanalyse, enterprise risk- & opportunity management, corporate governance, strategie en performance management. Dit naar grote tevredenheid van onze klant. Binnenkort mogen we weer onze koffers pakken om de klant verder te begeleiden bij hun in- & externe governance.

Is er een match, of heeft u een vraag voor ons?

Neem vandaag nog contact op om persoonlijk kennis met elkaar te maken en vrijblijvend van gedachten te wisselen over uw behoefte aan modern managementadvies of een inspirerende training op maat.

neem contact op